Arbejdsstyrke


Sundhedsdatastyrelsens Bevægelsesregister indeholder oplysninger om arbejdsstyrken af sundhedsuddannede og gør det muligt at lave opgørelser som viser, hvilke brancher, sektorer m.m., de sundhedsuddannede er ansat i.

Bevægelsesregisteret

Oplysninger om arbejdsstyrken af sundhedsuddannede er indeholdt i Bevægelsesregisteret. Registeret bliver lavet ved at koble data fra flere registre med hinanden, og giver information om hvilke brancher, sektorer m.m. de sundhedsuddannede er ansatte i.

De grundlæggende data kommer fra Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, som indeholder informationer om, hvilke personer med en sundhedsuddannelse, der har fået en autorisation fra Styrelsen for patientsikkerhed. Disse data bliver beriget med bl.a. uddannelses- og arbejdsmarkedsoplysninger fra Danmarks Statistik.

​​​​​​

Sundhedsdatastyrelsens seneste opgørelse over arbejdsstyrken af sundhedsuddannede er fra 2000 til og med 2013.

Opgørelsen indeholder tal for, hvor og i hvilke stillinger de sundhedsuddannede er ansat. Tallene indeholder en lang række informationer om 31 forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner.

Opgørelsen er opgjort med status pr. 31. december i årene. Uddannelsesoplysningerne er medtaget pr. 1. oktober og arbejdsmarkedsoplysningerne er pr. ultimo november.

Opgørelsen er opgjort i antal personer. Ved opdeling på brancher, sektorer og regioner er kun de enkelte personers primære beskæftigelse medtaget. Eventuelle bijob indgår således ikke i opgørelserne.

I arbejdsstyrken medregnes ud over personer i beskæftigelse, også ledige samt personer på arbejdsmarkeds- eller barselsorlov eller sygedagpenge. I arbejdsstyrken medregnes også personer, der ikke indgår i befolkningsregistret på opgørelsestidspunktet, dvs. ikke-herboende, i arbejdsstyrken.

Det skal bemærkes at denne nyeste opgørelse er baseret på nye arbejdsmarkedsoplysninger fra Danmarks Statistik. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er blevet opdateret for årene 2008-2013, hvor den væsentligste ændring er, at datagrundlaget nu udgøres af Danmarks Statistiks nye arbejdsmarkedsregnskab, hvilket øger kvaliteten af registerdata. Det betyder, at der forekommer et databrud for arbejdsmarkedsoplysninger 2007-2008, og at nærværende opgørelse har opdaterede tal fra 2008 og frem, der således ikke stemmer helt overens med tidligere opgørelser fra Bevægelsesregisteret.

Udgangspunktet i opgørelsen er sundhedsuddannelser. Der er i opgørelsen ikke justeret for, om de pågældende personer efter deres sundhedsuddannelse har fuldført en anden uddannelse. På baggrund af oplysninger fra Bevægelsesregisteret vurderes det, at mellem 0 og 10 procent, og i gennemsnit 6 procent, har fuldført en anden uddannelse efter deres sundhedsuddannelse. For faggrupper såsom Beskæftigelsesvejledere, Plejere, Plejehjemsassistenter og Sygehjælpere er andelene dog nærmere 12 til 17 procent. Det kan ikke afgøres, om en person faktisk benytter sin sundhedsuddannelse i sin arbejdsfunktion, men det må formodes, at dette er tilfældet for størstedelen.

I tabellerne fordelt på brancher og sektorer er det særligt vigtigt at holde sig for øje, at man ud fra tabellerne ikke kan afgøre de sundhedsuddannedes arbejdsfunktion. Man kan alene på baggrund af tabellerne konkludere, at det givne antal personer med den givne sundhedsuddannelse er primært beskæftiget i den givne branche og sektor. Man kan således eksempelvis ikke konkludere, om en tandklinikassistent, som primært er beskæftiget på et sygehus, faktisk arbejder som tandklinikassistent på sygehuset. I langt de fleste tilfælde må det dog formodes, at de sundhedsuddannedes arbejdsfunktion i høj grad kan udledes af den givne branche og sektor. Eksempelvis må det antages, at speciallæger med primær beskæftigelse i branchen 'Alment praktiserende læger' formentlig arbejder som alment praktiserende læger.

Faggrupperne er defineret ud fra autorisationer i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister og uddannelseskoder (AUDD) i Danmarks Statistiks uddannelsesregistre. Arbejdsstyrken er defineret ud fra Danmarks Statistiks variabel for Socioøkonomisk status (SOCSTIL_KODE og SOC_STATUS_KODE). Brancherne følger Danmarks Statistiks Branchekode 2007 (D07), mens sektorerne følger Danmarks Statistiks funktionskode (ARB_FUNKKODE) og fra 2013 Danmarks Statistiks sektorkode (ARB_SEKTORKODE). For dokumentation af disse variable, herunder databrud, henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside.​

Læs om Damarks Statistiks registerdokumentation på dst.dk

 ​​​​​

 Kontakt

AFDELINGEN FOR
DATAKVALITET OG -INDHOLD

Ditte Trier-Poulsen
Tlf.: 3268 5129

dtp@sundhedsdata.dk

Linda Kongerslev
Tlf.: 3268 5138

lisk@sundhedsdata.dk

Nyt

08.02.2019
Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

08.02.2019

​Nye tal for arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og 29 andre faggrupper på sundhedsområdet offentliggøres i dag. Opgørelserne dækker perioden 2000-2016, og omfatter statistikker for de sundhedsuddannedes alder, køn, beskæftigelse og uddannelseslandegruppe samt specialeoplysninger for læger og tandlæger.​​​

Se de opdaterede tal her​

09.10.2017
Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsstyrke

Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsstyrke

09.10.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal over arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fra 2000 til og med 2015.

På eSundhed kan man se, hvor og i hvilke stillinger de sundhedsuddannede er ansat. Tallene indeholder en lang række informationer om forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner.

Se tallene her​.​​

15.12.2016
Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsmarked

Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsmarked

15.12.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal over arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fra 2000 til og med 2014 

På eSundhed kan man se, hvor og i hvilke stillinger de sundhedsuddannede er ansat. Tallene indeholder en lang række informationer om forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner.

Se tallene her​.​


27.04.2016
Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsmarked

Opdaterede tal for sundhedsvæsenets arbejdsmarked

27.04.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal over arbejdsstyrken af sundhedsuddannede fra 2000 til og med 2013. 

På eSundhed kan man se, hvor og i hvilke stillinger de sundhedsuddannede er ansat. Tallene indeholder en lang række informationer om forskellige faggrupper fordelt på alder, køn, uddannelseslandegrupper, brancher, sektorer og arbejdsregioner.

Se tallene her​.​