Ydere indenfor praksissektoren


Praksissektoren består af praktiserende læger, speciallæger og andre med sundhedsfaglig uddannelse, som har fået tildelt et ydernummer og dermed har tilladelse til at yde sundhedsbehandling efter en offentlig overenskomst.

Ydere indenfor praksissektoren

I Danmark skal praktiserende læger og speciallæger søge Danske Regioner om et ydernummer, der giver dem tilladelse til at yde praksisvirksomhed og få udbetalt honorar fra regionerne for deres behandlinger. Til gengæld skal yderne levere bestemte sundhedsydelser til patienterne og leve op til nogle aftalte servicekrav.
To gange om året slår Danske Regioner de ledige ydernumre op, som derefter kan søges af læger, der ønsker at drive praksis. På den måde kan regionerne regulere antallet af behandlere og sikre en ligelig geografiske fordeling af behandlere.
På baggrund af indberetninger til Danske Regioner samler og offentliggør Sundhedsdatastyrelsen data i nogle opgørelser over antallet af ydere inden for praksissektoren.

  ​​​​​​​​​Ny opgørelsesmetode fra 2014

  Om ændringen

  Fra 2014 er opgørelserne ændret og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal. Tallene for 2015 er foreløbige.

  Opgørelserne viser, hvor mange privatpraktiserende behandlere, der har tilsluttet sig en af overenskomsterne med det offentlige. Opgørelserne viser ikke, hvor mange privatpraktiserende behandlere, der er inden for et bestemt område. Eksempelvis skønnes det, at der er omkring 500 privatpraktiserende fysioterapeuter, som arbejder uden for overenskomsterne med det offentlige.

  Fodterapeuter indgik overenskomst med det offentlige i 2011 og indgår derfor først med den fulde aktivitet i opgørelserne fra 2011, selv om der har været enkelte fodterapeuter med et ydernummer i de tidligere år.

  Der har tidligere været offentliggjort oversigter over antal ledige ydernumre, dvs. antallet af ikke-tildelte ydernumre, som regionerne sidder inde med. Denne opgørelse videreføres ikke, og der henvises til Danske Regioner for yderligere oplysninger.​​

  Antal kapaciteter

  I forbindelse med opgørelsen 2014 er der indført et nyt begreb: antal kapaciteter.

  Antal kapaciteter dækker over antal fuldtidshoveder på overenskomsten for almen læge-, kiropraktik-, tandlæge-, fodterapi- og psykologhjælp.

  For almen lægehjælp gælder det, at én kapacitet svarer til én læge, der arbejder fuld tid i klinikken. En kapacitet har minimum 1600 patienter tilmeldt.

  For speciallæger er en kapacitet defineret som en fuldtidsansat speciallæge, der ikke må have andre fuldtidsstillinger end denne. Samtidig skal den pågældende overstige de nedre omsætningsgrænser, som er fastsat for hvert speciale. En deltidspraksis tæller typisk som 0,33 kapacitet og har et omsætningsloft. En overlægepraksis, er en praksis, der er opgjort til tre timer om ugen, og hvor den årlige omsætning ikke overstiger kr. 206.156 (2008-niveau).

  For psykologer skal den pågældende være til rådighed 22 timer om ugen og minimum afregne for 100.000 kr. om året, for at leve op til sin kapacitet.

  For fysioterapeuter skelnes mellem om den pågældende udfører fysioterapeutisk arbejde i under eller over 30 timer pr. uge i gennemsnit.

  For at en fodterapeut lever op til sin kapacitet, skal de som minimum afregne for 40.000 kr. med regionen (ekskl. Afstandstakster) om året.

  For kiropraktorer skal den pågældende som minimum afregne for 75.000 kr. med regionen om året.

  Kapacitetsbegrebet benyttes ikke for tandlæger og tandplejere.

  Antal behandlere​

  Antal behandlere er opgjort i antal hoveder (praksispersoner) og angiver antallet af henholdsvis speciallæger, fodterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger og tandplejere inden for de respektive praksisområder, uanset antallet af timer, der arbejdes.

  Opgørelserne inkluderer udelukkende behandlere, som er tilknyttet en praksis, der har fået tildelt et ydernummer af regionerne.

  Inden for tandlægehjælp registrerer regionerne ikke antallet af ansatte tandlæger i tandlægepraksis, men kun antal ejere af et ydernummer, hvorfor en opgørelse over det samlede antal tandlæger ikke er tilgængelig.

  Antal praksis

  En praksis er den virksomhed, som en yder ejer. En praksis kan indeholde flere ydere og/eller ydernumre, dette er dog ikke nødvendigt.

  For fysioterapi dækker antal praksis antallet af unikke adresser. Flere behandlere kan godt være tilknyttet samme ydernummer. 


 Kontakt

AFDELINGEN FOR
DATAKVALITET OG -INDHOLD

Linda Kongerslev
Tlf.: 3268 5138

lisk@sundhedsdata.dk

Ditte Trier-Poulsen
Tlf.: 3268 5129

dtp@sundhedsdata.dk

Nyt

03.07.2018
Opdaterede tal for ydere indenfor praksissektoren

Opdaterede tal for ydere indenfor praksissektoren

03.07.2018

​​Opgørelse over ydere i praksissektoren er opdateret med tal for  2017.​

Du kan se tallene her​.​​

14.08.2017
Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

14.08.2017

​Opgørelse over ydere i praksissektoren er opdateret med tal for 1. kvartal 2017.​

Du kan se tallene her​.​

10.03.2017
Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

Nye tal for ydere indenfor praksissektoren

10.03.2017

Opgørelse over ydere i praksissektoren er opdateret med tal for 2016.​

Du kan se tallene her​.