Nyt på eSundhed.dk Om eSundhed.dk Kontakt
Menu
LPR Avanceret


Her kan der foretages brugerdefinerede udtræk fra landspatientregistret (LPR).

LPR Avanceret er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med dataforståelse. Til andre brugere anbefales det at benytte LPR-Standardudtræk, der er opsat med det formål at formidle mere brugervenlige og overskuelige statistikker.

Bemærk, at udtræk fra LPR Avanceret er ubearbejdede udtræk af data fra Landspatientregisteret. Dvs. at tallene kan afvige fra andre tal og indikatorer opgjort på baggrund af data fra LPR.

NB! Hvis du oplever en fejl, når du forsøger at tilgå data, så kan du trykke på tasterne CTRL-F5. Din browser vil så opdatere siden, og du bør kunne tilgå data. Vi arbejder på at løse problemet.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vejledning ​

  I gang med e​t nyt udtræk


   2016-08-15_09h35_33.png

   

  Definer udtrækket - valg af værdier

   

  Vælg en eller flere værdier, der skal vises data for.

  Værdierne er variable, som man kan tælle, og er de variable, som hedder noget med 'Antal. '  

  Værdier er markeret med ∑.

  2016-08-15_09h37_22.png
   

  ​ 

   

  Definer udtrækket (fortsat) - valg af opdeling/dimensioner

   

  Det er dimensionerne, der skal anvendes, hvis man fx vil lave et udtræk af akutte/ikke akutte operationer.

  Dimensionerne er markeret med 2016-09-08_13h54_48.png , og er kategorier, som værdierne kan inddeles i og filtreres efter.

  Andre eksempler på dimensioner er 'År', 'Alder' og 'Bopælsregion.'

  2016-09-08_13h59_55.png
   

  ​Filtre: Når dimensionen kun skal bruges til filtrering og ikke indgå i tabellen. Fx Hvis man ønsker at udvælge en region eller en eller flere diagnoser.

  Kolonner: Når dimensionen skal vises vandret i tabellen. Som i eksemplet nedenfor, hvor 'År' vises i kolonner.

  Rækker: Når dimensionen skal vises lodret i tabellen. Som i eksemplet nedenfor, hvor 'Region' vises i rækker.

  Værdier: Her vises de valgte værdier. Når der er valgt mere end en værdi kan værdier placeres i hhv. rækker og kolonner. I eksemplet vises 'Antal Besøg. '

   ​ ​  2016-08-15_09h52_43.png

  2016-08-29_15h15_13.png
   

  Opsætning af tabellen med resultater

   

  Værdier (tal) tilføjes automatisk feltet 'Værdier', når de vælges ved at klikke i boksen udfor dem.

  Dimensioner (opdelingen) tilføjes automatisk under 'Rækker, ' og kan flyttes til 'Kolonner', hvis man ønsker at ændre tabellens udseende. 

  Dimensioner kan placeres under 'Filtre', 'Rækker' eller 'Kolonner', alt efter hvilket udtræk, man ønsker. Det er muligt at trække dimensioner fra et felt til et andet, ligesom man kan have flere dimensioner i samme felt. På denne måde kan man ændre opsætningen af tabellen. 

  2016-08-15_09h57_11.png

   

  Filtrering og sortering

  Filtrering

  Det er muligt at afgrænse udtrækket fx til kun at indeholde 'Mænd'. Klik på pilen ved dimensionen 'Køn', enten i oversigten over dimensioner eller inde i tabellen og kryds felter af i boksen, som udtrækket skal afgrænses på. Afslut med 'OK'. Er listen lang, kan det være en fordel at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 'Marker alt' og derefter vælge de specifikke dimensioner, som du ønsker at afgrænse på.

  2016-08-15_10h09_12.png
   

  Dimensioner i rækker og kolonner kan på samme måde filtreres, så du kun får vist de rækker, der opfylder dine kriterier. Her er også muligt at filtrere efter navn eller værdi, og fx vælge værdier indenfor et bestemt interval.  Filtre er additive, hvilket betyder hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende udtræk endnu mere. Du kan også filtrere efter mere end en række eller kolonne. 

  Sortering

  I samme menu er det også muligt at sortere. Sortering kan gøre det lettere for dig hurtigt at skabe et overblik over data. Du kan sortere data efter navnet (A til Z eller Z til A) eller efter værdierne (vælg 'Sortér efter værdi' og vælg hvilken værdi og om det skal være 'Mindste til største' eller 'Største til mindste').

  ​​2016-08-15_10h11_06.png


   

  ​​Gem i Excel​​​

  2016-08-26_14h44_17.png

  Forklaring af begreber - diagnoser


   

  ​Data​​​​​​ - diagnoser

  Indhold

  Statistikken viser aktiviteten på offentlige og private somatiske sygehuse fordelt på diagnoser.

  ​Kilde

  Landspatientregisteret

  Indhold

  Afgrænsninger

  Statistikken omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker.  Uafsluttet aktivitet kan være ambulante forløb, som ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet

   

  I statistikken indgår Raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763.  Specialerne 98 (fysio- og ergoterapi) og speciale 60 (klinisk biokemi) indgår ikke i statistikken. Datagrundlaget er baseret på kontakternes aktionsdiagnose.

   

  Statistikken er opbygget at sumvariable der kan fordeles på forskellige kategorier.

  Sumvariable

  Sumvariablene er den tælleenhed, der anvendes ved opgørelserne.

  Der kan udtrækkes statistik efter følgende sumvariable:

  • Antal besøg
  • Antal sengedage
  • Antal udskrivninger

   

  Antal besøg

  Besøg kan opgøres for ambulante patienter og skadestuepatienter

  • Ambulante besøg:

  I opgørelsen af ambulante besøg medtages alle registrerede besøg herunder hjemmebesøg, samt besøg af patienter hvis forløb endnu ikke er afsluttet. Ambulante besøg på røntgenafdelinger af patienter der henvises fra og returneres til primærsektoren medtages i opgørelsen. Ambulante besøg ved røntgenafdelinger af patienter der allerede er i behandling på et sygehus indgår ikke i opgørelsen. Det samme gælder besøg på klinisk biokemiske afdelinger. Hvis der på en patientkontakt er registreret mere end et ambulant besøg på samme afdeling samme dag medtages kun et besøg.

  • Skadestuebesøg

  Antal patientkontakter med et skadestueafsnit som stamafsnit. Skadestuepatient udgik den 31.12.2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper er dog ikke fuldt sammenlignelige.

  Antal sengedage for indlagte patienter

  Sengedage for indlagte patienter beregnes som udskrivningsdato-indlæggelsesdato, dog minimum en dag.

  Antal udskrivninger for indlagte patienter

  Udskrivninger omfatter både patienter der er færdigbehandlede og patienter der overflyttes mellem afdelinger eller sygehuse i forbindelse med viderebehandling. Ved overflytning udskrives patienten fra det nuværende behandlingssted og indlægges igen på det ny behandlingssted.

  Fordeling på Kategorier

  Statistikken kan fordeles på følgende kategorier: aldersgruppe, bopælsregion, aktionsdiagnose, indlæggelsesmåde, køn, patienttype, sygehus, år.

  • Alder

  Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse/ambulante forløb/ skadestuebesøg).

  • Bopælsregion

  Patientens bopælsregion fastlægges ud fra bopælskommunen på kontaktens starttidspunkt. For opgørelser før kommunalreformen i 2007 er der tale om tilnærmede værdier. Begrebet "Ikke relateret" omfatter udland, og patienter der ikke har bopælskommune i Danmark f.eks. patienter fra Grønland, Færøerne eller andre lande.

  • Aktionsdiagnose

  Aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved afslutningen af en patientkontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om. Det er en klinisk vurdering, hvad der er den vigtigste tilstand (diagnose). Diagnosen "Ambulant patient uafsluttet - ingen diagnose ved årets udgang" omfatter ambulante uafsluttede kontakter hvor der på opgørelsestidspunktet ikke var registreret en aktionsdiagnose.

  • Indlæggelsesmåde

  Indlæggelsesmåde kan være akut eller planlagt. Fra 2014 kan ambulante kontakter også være akutte.

  • Køn
  • Patienttype
  • En indlagt patient er indskrevet på et sengeafsnit og optager en normeret sengeplads. Indlæggelsen slutter altid med en udskrivning.
  • En deldøgns patient bliver behandlet på et deldøgnsafsnit, som er et afsnit med faste pladser til behandling, hvor der er normeret personale til overvågning af patienten i indtil 12 sammenhængende timer pr. døgn. Begrebet er udgået i 2002. Herefter registreres deldøgnsbehandlinger som ambulante besøg.
  • En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium.
  • En akut ambulant patient, er en patient, der er modtaget på et akut-afsnit. Akut ambulant patient blev indført 1. januar 2014.
  • En skadestuepatient er en patient, der er indskrevet på en skadestue. Skadestuepatient udgik den 31.12.2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper er dog ikke fuldt sammenlignelige.
  • Sygehus

  Sygehusene i valgboksen vises i et hierarki med sygehusregion, sygehus og afdeling og omfatter alle de sygehuse, hvor der har været registreret aktivitet i den samlede statistikperiode. Nogle af sygehusene er blevet nedlagt eller lagt ind under et andet sygehusnummer, og andre er blevet oprettet i løbet af perioden. For disse sygehuse vil der kun være tal for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt. Sygehusregionen angiver hvilken region de offentlige sygehuse hører under. Private sygehuse er samlet i gruppen 'Private sygehuse'.

  • År (periodisering)
   Sumvariablene fordeles tidsmæssigt på følgende måde:
  • Afsluttede deldøgnsforløb: Henføres til udskrivningsåret
  • Ambulante besøg: Henføres til det år besøget finder sted.
  • Skadestuebesøg: Henføres til det år besøget finder sted.
  • Sengedage indlagte: Kontaktens samlede antal sengedage henføres til udskrivningsåret.

  Tid

  Referencetid

  Et tællingsår løber fra 1. januar til 31. december i året. Tællingsåret opgøres den 11. marts det efterfølgende år, hvor aktiviteten for tællingsåret forventes at være indberettet

  Opdateringsfrekvens

  Statistikken opdateres med nyt tællingsår hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres alle viste år.

  Sammenlignelighed

  Sammenlignelighed over tid

  Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Det gælder dog ikke for visse patienttyper. Ambulante besøg for årene før 2002 er ikke sammenlignelig med senere år, idet der før 2002 var mulighed for at registrere deldøgnspatienter. Først i 2003 blev det muligt at indberette hjemmebesøg til Landspatientregisteret. Skadestuepatienter udgik i 2013 og blev fra 2014 erstattet af akut ambulante patienter. De to patienttyper er ikke fuldstændig sammenlignelige, idet akut ambulante patienter er bredere defineret end skadestuepatienter, og kan have en længere tidsmæssig udstrækning end en skadestuepatient. Når der alligevel optræder skadestuepatienter i 2014, er det patienter hvis skadestuekontakt har strakt sig hen over årsskiftet.

  Sammenlignelighed med anden statistik

  I Nøgletal om sundhedsvæsenet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside opgøres udskrivninger af indlagte patienter og ambulante besøg på offentlige somatiske sygehuse. Opgørelsen er ikke umiddelbart sammenlignelig med denne statistik på grund af forskelle i afgrænsning og opgørelsesmetoder. Eksempelvis tælles overflytninger mellem afdelinger på samme sygehus ikke med i opgørelsen af udskrivninger i Nøgletal.

  Nøgletal medtager ikke ambulante besøg hvis der ikke er registreret en aktionsdiagnose.

  Derudover kan forskelle i opgørelsestidspunkter medføre afvigelser mellem denne statistik og opgørelserne i Nøgletal.

  Forhold mellem foreløbige og endelig tal

  Data til statistikken trækkes fra en udgave af Landspatientregisteret, som løbende opdateres på baggrund af indberetninger/korrektioner fra sygehusene. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige opdatering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.​


   

  Forklaring af begreber - operationer

   

  Data - operationer

   

  Indhold

  Statistikken viser antal operationer på offentlige og private somatiske sygehuse.

  Kilde

  Landspatientregisteret

  ​Afgrænsninger

  Statistikken omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker. Uafsluttet aktivitet kan være ambulante forløb, som ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet. For disse forløb medtages de operationer, der er registreret på opgørelsestidspunktet.

  I statistikken indgår Raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763.  Specialerne 98 (fysio- og ergoterapi) og speciale 60 (klinisk biokemi) indgår ikke i statistikken.

  Sumvariable / værdier

  Sumvariablene er/værdier den tælleenhed, der anvendes ved opgørelserne.

  Der kan udtrækkes statistik efter følgende analysevariable:

  Antal operationer (i alt)
  Omfatter både primære operationer og deloperationer.
  Antal vigtigste operationer
  Omfatter kun primære operationer.
   

  En primær operation er den vigtigste operation i et kirurgisk indgreb

  En deloperation er en operation der indgår som en del af et kirurgisk indgreb uden at være den primære ope­ration.

  ​Fordeling på Kategorier/dimensioner

  Statistikken kan fordeles på følgende kategorier/dimensioner: aldersgruppe, bopælsregion, indlæggelsesmåde, køn, operation, patienttype, sygehus, år.

  ​Alder

  Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse/ambulante forløb/ skadestuebesøg).

  ​Bopælsregion

  Patientens bopælsregion fastlægges ud fra bopælskommunen på kontaktens starttidspunkt. For opgørelser før kommunalreformen i 2007 er der tale om tilnærmede værdier. Begrebet "Ikke relateret" omfatter udland, og patienter der ikke har bopælskommune i Danmark f.eks. patienter fra Grønland, Færøerne eller andre lande.

  ​Indlæggelsesmåde

  Indlæggelsesmåde kan være akut eller planlagt. Fra 2014 kan ambulante kontakter også være akutte.

  ​Køn

  ​Operation

  Under operationer findes de enkelte operationskoder. Koderne er opdelt efter Kapitel (Kodens to første karakterer) som kan udfoldes så de enkelte operationskoder vises på laveste niveau.

  ​Patienttype

  En indlagt patient er indskrevet på et sengeafsnit og optager en normeret sengeplads. Indlæggelsen slutter altid med en udskrivning.

  En deldøgns patient bliver behandlet på et deldøgnsafsnit, som er et afsnit med faste pladser til behandling, hvor der er normeret personale til overvågning af patienten i indtil 12 sammenhængende timer pr. døgn. Begrebet er udgået i 2002. Herefter registreres deldøgnsbehandlinger som ambulante besøg.

  ​En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium.

  ​En akut ambulant patient, er en patient, der er modtaget på et akut-afsnit. Akut ambulant patient blev indført 1. januar 2014.

  En skadestuepatient er en patient, der er indskrevet på en skadestue. Skadestuepatient udgik den 31.12.2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper er dog ikke fuldt sammenlignelige.

  ​Sygehus

  Sygehusene i valgboksen vises i et hierarki med sygehusregion, sygehus og afdeling og omfatter alle de sygehuse, hvor der har været registreret aktivitet i den samlede statistikperiode. Nogle af sygehusene er blevet nedlagt eller lagt ind under et andet sygehusnummer, og andre er blevet oprettet i løbet af perioden. For disse sygehuse vil der kun være tal for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt. Sygehusregionen angiver hvilken region de offentlige sygehuse hører under. Private sygehuse er samlet i gruppen 'Private sygehuse'.

  ​År (periodisering)

  Sumvariablene/værdierne fordeles tidsmæssigt på følgende måde:

  Antal operationer (i alt): henføres tidsmæssigt til det år, hvor operationen er udført uanset patientens indlæggelses og ud­skrivningstidspunkt.

  Antal vigtigste operationer: henføres tidsmæssigt til det år, hvor operationen er udført uanset patientens indlæggelses og ud­skrivningstidspunkt.

  ​Tid

  Referencetid

  Et tællings år løber fra 1. januar til 31. december i året. Tællingsåret opgøres den 11. marts det efterfølgende år, hvor aktiviteten for tællingsåret forventes at være indberettet

  ​Opdateringsfrekvens

  Statistikken opdateres med nyt tællings år hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres alle data fra og med 2005.

  Sammenlignelighed

  Sammenlignelighed over tid.

  Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Det gælder dog ikke for visse patienttyper. Operationer for ambulante patienter for årene før 2002 er ikke sammenlignelig med senere år, idet der før 2002 var mulighed for at registrere del­døgnspatienter. Skadestuepatienter udgår fra 2014 og erstattes af akut ambulante patienter. De to patienttyper er ikke fuldstændig sammenlignelige, idet akut ambulante patienter er bredere defineret end skadestuepatienter, og kan have en længere tidsmæssig udstrækning end en skadestuepatient.

  Sammenlignelighed med anden statistik

  Det undersøges om vi udgiver alternative opgørelser. Nøgletal

  ​Forhold mellem foreløbige og endelig tal

  Fra 2005 og frem trækkes grunddatadata fra en udgave af Landspatientregisteret, som løbende opdateres på bag­grund af indberetninger/korrektioner fra sygehusene. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige op­datering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.​


   

   

 Dokumentation

​​​Vejledning (PDF)